kalkulator i długopis

Żeby odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, postanowienie dotyczące tego ubezpieczenia musi zostać uznane za klauzulę abuzywną, czyli niedozwoloną. Takie klauzule w świetle prawa nie wiążą kredytobiorców….Za klauzulę abuzywną sąd uzna takie postanowienia dotyczące ubezpieczenia, które naruszają interesy konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Kobieta przy komputerze

Zatem jakiegokolwiek odstępstwa od reguł wyrażonych w art. 385¹ kodeksu cywilnego czynią niemożliwym dochodzenie roszczeń z tytułu świadczeń nienależnych pobranych w oparciu o postanowienia umowy uznane za klauzule abuzywne….Postanowienia umowy kredytu dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie tzw. niskiego wkładu własnego uznane zostały przez sądy powszechne za klauzule abuzywne tj. niedozwolone w obrocie pomiędzy konsumentami, a profesjonalnymi przedsiębiorcami.

Euro koło dokumentów

Inaczej składając pozew może okazać się, że opłacając ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wcale nie jesteśmy dotknięci klauzulą abuzywną….Głośne w ostatnim czasie sprawy klauzul abuzywnych zachęcają do składania pozwów przeciwko bankom, posądzając je o stosowanie wobec klientów klauzul niedozwolonych.

Mężczyzna i kobieta przy komputerze

W następstwie uznania takowych zapisów za klauzule abuzywne, banki nie mogą żądać od konsumentów uiszczania w/w opłat, a już pobrane powinny być przez bank zwrócone na każde żądanie klienta, który jest stroną umowy o kredyt….Paragraf 2 omawianego artykułu stanowi, że jeśli jakiś zapis zostanie uznany za „niedozwolone postanowienia umowne”, wówczas nie wiąże on konsumenta, natomiast wiążą go pozostałe zapisy umowne, które za takie klauzule abuzywne uznane nie zostały.