polskie pieniądze

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w roku 2020, co się zmieniło, przedawnienia, przepisy?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i jego zwrot, gdy zostało pobrane nienależnie – co warto o tym wiedzieć? Jak ta sytuacja obecnie wygląda?

Co to jest wkład własny?

Wkład własny to udział klienta w finansowaniu kredytowanej nieruchomości. Chodzi o to, że bank nie sfinansuje całości inwestycji. 20% jej wartości kredytobiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

Ile wynosi wkład własny w 2020 roku?

Wysokość wkładu własnego jest określana przez Rekomendację S Komisji Nadzoru Finansowego. Mówi ona o maksymalnym wskaźniku LTV, który określa stosunek wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia. Minimalny wkład własny wynosi w 2020 roku 20% wartości nieruchomości lub 10% w przypadku, gdy różnica zostanie ubezpieczona. Niektóre banki koszty ubezpieczenia biorą na siebie, podczas gdy inne podwyższają z tego tytułu marżę.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – jakie problemy się z nim wiążą?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może wydawać się dobrym kompromisem, kiedy brakuje nam środków, ale nie zawsze wszystko odbywa się uczciwie. Często takie ubezpieczenie wiąże się z problemami dla kredytobiorcy. Przede wszystkim to właśnie kredytobiorca musi pokrywać składki. Jeżeli przestanie płacić raty kredytu, bank będzie mógł zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, natomiast ubezpieczyciel będzie mógł dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty właśnie u kredytobiorcy. A więc jeszcze raz – jako kredytobiorca płacisz składki na ubezpieczenie, a jeśli przyjdzie co do czego, ubezpieczyciel może od ciebie domagać się zwrotu kwoty, jaką wypłaci kredytodawcy. W praktyce oznacza to, że możesz zostać zmuszony, by tę samą należność zapłacić dwa razy.

Innym problemem wiążącym się z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego jest ten, że to z ubezpieczycielem bank zawiera umowę, natomiast kredytobiorca nie zna jej i nie ma do niej wglądu. Wykupuje więc ubezpieczenie na ślepo – nie zna warunków spłaty, ani nawet dokładnej wysokości składki.

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – przepisy 2020

Można starać się o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w określonych sytuacjach, to znaczy takich, w których postanowienie dotyczące ubezpieczenia można uznać za klauzulę abuzywną, czyli niedozwoloną. Obecnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego mówią, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie są dla niego wiążące, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Takie okoliczności oznaczają więc, że świadczenie zostało pobrane nienależnie i kredytobiorca w związku z tym może zgłosić względem banku roszczenia o zapłatę w kwocie odpowiadającej sumie uiszczonych składek.

Kiedy roszczenia związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego się przedawniają?

Reguła zawarta w art. 118 kodeksu cywilnego określa, że roszczenie kredytobiorcy o zwrot nienależnie pobranych przez bank składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego ulega przedawnieniu z upływem 10 lat. Wprawdzie w postępowaniach sądowych pełnomocnicy banków podnoszą zarzut przedawnienia, twierdząc, że roszczenie ma charakter świadczenia okresowego, więc przedawnia się z upływem 3 lat. Sądy powszechne nie podzielają jednak tego stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.