Kobieta wypełnia dokument

Jak wygląda postępowanie sądowe dotyczące zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu?

Wiele osób, szczególnie kredytobiorców zadaj sobie pytanie w jaki sposób można złożyć pozew do sądu by otrzymać zwrot kosztów poniesionych z tytuły opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Postępowanie o odzyskanie nienależenie pobranych rat jest stosunkowo proste, nie mniej wymaga sporej wiedzy merytorycznej w tym zakresie, dlatego też dobrym sposobem na jego przeprowadzenie jest przekazanie sprawy profesjonalnemu prawnikowi, który dodatkowo ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Opisywane postępowanie jest regulowane przepisami prawa cywilnego, gdyż dotyczy ono dochodzenia swoich praw z umowy cywilnoprawnej, jaką niewątpliwie jest umowa kredytowa z bankiem.

Pierwszym krokiem jest zebranie potrzebnej dokumentacji związanej z podpisaniem umowy kredytowej oraz wszelkich dokumentów, które będą pomocne do ustalenia kwoty pobranych rat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz dat, w których owe raty zostały pobrane (lub zapłacone bezpośrednio przez klienta). W zgodzie z obowiązującym prawem oraz wynikającej z niego obowiązku próby ugodowego załatwienia sprawy jeszcze przed wdanie się w proces sądowy, klient winien wystosować do banku pismo z prośbą o polubowne załatwienie sprawy. Jeśli bank się nie zgodzi na polubowne załatwienie sprawy, wówczas jest to podstawa do sformułowania pozwu do sądu powszechnego.

Pozew powinien zadośćuczynić formalnym wymogom, jakie są przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 126 kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296.) a ponad to w prawidłowy sposób określić żądania (art. 187 kodeksu postępowania cywilnego) strony powodowej (czyli klienta banku). Nie jest to zadanie proste, a problemy z właściwym sformułowaniem pozwu mają nawet zawodowi prawnicy. Nie mniej istnieje sporo kancelarii, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Pozew musi być też należnie opłacony (z reguły jest to kwota 5% wartości przedmiotu sporu).

Po złożeniu pozwu do właściwego miejscowo sądu należy oczekiwać na ustalenie terminu rozprawy. Sąd może również poprosić o uzupełnienie pozwu stosownymi dokumentami, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po zakończeniu procesu sądowego w I instancji bank, jako strona pozwana będzie miał możliwość odwołanie się do sądu II instancji co może istotnie wydłużyć czas trwania całego procesu. Jednakże, jak pokazuje praktyka i orzecznictwo w zakresie spraw związanych ze zwrotem kwot pobranych przez bank z tytułu opłat niskiego wkładu własnego, są to terminy w miarę rozsądne, gdyż nie jest trudno udowodnić fakt zaistniałej sytuacji.

Co więcej sądy coraz przychylniej spoglądają na klientów banków, jako na konsumentów, którzy są zdecydowanie słabszą stroną umowy kredytowej z bankiem, przez co są również bardziej narażeni na wszelkie nieprawidłowości ze strony owych banków.

Zważywszy na fakt, że niejednokrotnie klienci banku mają do odzyskania kwoty sięgające kilkunastu tysięcy złotych, pozwanie banku w kontekście zwrotu pobranych opłat z tytuły ubezpieczenia niskiego wkładu jest opłacalne i przynosi spodziewane efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.